Ruter Dams Historia

2012 firade Ruter Dam 25 år. Sedan starten 1987 har nästan 1100 kvinnor genomgått det ettåriga Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet. Här berättar vi Ruter Dams historia och börjar 1987.  

Ruter Dams historia del 1, 1987-1992

Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet Ruter Dam grundades 1987 som en stiftelse av sju personer. Gunilla Arhén, Anna-Lena Sjölin och Bertil E Olsson var drivande i det praktiska uppstartarbetet. Det händer att folk blandar samman nuvarande Chefsutvecklings- och Mentorprogram Ruter Dam med ett nätverk som då hade samma namn. Namnet är registrerat hos Länsstyrelsen.

Gunilla Arhén valdes till Chefsutvecklings- och Mentorprogrammets ordförande.

– Jag tackade ja för att det verkade kul, säger hon. Dessutom hade jag sedan tidigare en vision om ett program för kvinnliga chefer i stora företag där det inte räcker med att vara duktig utan där man också måste förstå spelets regler

– Min pappa som var hög chef sa till mig att man måste lägga viss tid av arbetstiden på det politiska maktspelet. Det tror jag aldrig att man kommer ifrån. Maktspel uppstår ju sällan på grund av illvilja utan för att olika människor vill få igenom olika mål.

De första två åren drev Gunilla Arhén Ruter Dam tillsammans med familjeföretagaren Anna-Lena Sjölin.

– Anna-Lena och jag brukade skratta och säga att nu ska vi slå Norge. Vi hade läst att Norge hade fler kvinnliga chefer än Sverige.

– Under våren 1987 arbetade vi fram riktlinjer för programmet. Vi hade 350 kronor i startkapital eftersom varje styrelseledamot hade bidragit med 50 kronor.

Gunilla Arhén och Anna-Lena Sjölin visste tidigt att mentorer skulle vara en viktig del av programmet. Men hur hitta dessa?

– Vi ville ha människor med erfarenhet av företagsledning på högsta nivå och vi ville att de skulle dela med sig av sina erfarenheter, minns Gunilla Arhén.

En viktig person i denna process var Ruter Dams styrelseledamot Bertil Olsson.

– Han var min mentor, hade kontakterna och öppnade dörrarna till Ruter Dams blivande mentorer, säger Gunilla Arhén.

24 kvinnor deltog i den första kursen som bestod av fyra seminarier, Mentor möten och nätverksträffar – Salong Ruter Dam. Det uppstod ett spännande ömsesidigt lärande under det här första året.

– Men vi märkte snabbt att ingen på företagen där deltagarna arbetade visste vad utbildningen gick ut på. Det var då vi började fundera på Interna Mentorer.

Efter två år med Ruter Dam flyttade Anna-Lena Sjölin utomlands. Gunilla Arhén arbetade nu ensam. 1990 anställdes Ann-Mari Hedström. En ”befrielse” enligt Gunilla Arhén.

Samma år delades Ruter Dams första Hedersutmärkelse ut – ”Årets Ruter Dam”

De tre första åren beskriver Gunilla Arhén som utvecklande och arbetsamma.

- Vi la rälsen samtidigt som vi körde tåget.

1991 blev seminarierna fler och mer sammanhängande och företagsbesöken tätare. Samma år startades Ruter Dams Alumniförening, som nu heter Ruter Dams AffärsNätverk.  

– Den har blivit oerhört viktig för hela Ruter Dams affärsnätverk, säger Gunilla Arhén. Syftet med Alumniföreningen var detsamma då som nu: att kvinnliga chefer på hög nivå ska ha glädje och utbyte av varandra, både inom och utanför de egna årskursgrupperna.

1992 firade Ruter Dam femårsjubileum med den första Ruter Dam-Dagen.

Dessutom sjösattes det interna mentorskapet. Förutom en Extern Mentor hade nu varje kursdeltagare en Mentor som arbetade inom det egna företaget.

Ruter Dams historia del 2, 1992-1997

Från och med 1992 renodlades Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram. Seminarierna blev fler och längre. De månatliga kvällsmötena – Salong Ruter Dam – lades ner eftersom deltagarna numera bodde över hela Sverige och hade svårt att komma loss bara för en kväll. Detta var också året då all seminarieverksamhet förlades till Grand Hôtel Saltsjöbaden.

Ordförande i Ruter Dam var nu Steffan Gisecke, tidigare chef för SAF.

– Curt-Steffans affärsmässiga nätverk betydde oerhört mycket för att förankra Ruter Dam i det svenska näringslivet, säger Gunilla Arhén.

– Tänk, redan då hade vi majoriteten av verkställande direktörer i de största börsföretagen som mentorer.

Vid den här tiden började Gunilla Arhén skriva Ruter Dams nyhetsbrev. Hon rapporterade om vilka kvinnor som blivit befordrade eller fått nya jobb samt bifogade pressklipp. Nyhetsbrevet gavs ut fyra gånger per år och innehöll även en längre intervju med någon av de kvinnor som gått programmet.

Det blev allt vanligare att deltagarna fick barn under program året.

– Vi hittade ett system där antingen barnets pappa, mor- eller farförälder var med under seminarietillfällena, säger Gunilla Arhén. Det systemet har vi fortfarande.

I början av 1990-talet var det mycket ovanligt med kvinnor i börsbolagsstyrelser. Det rådde heller ingen debatt om det.

– Det var då vi startade Ruter Dams satsning på kvinnor i styrelser, säger Gunilla Arhén. Vi såg att det var en logisk följd för kvinnor på höga chefsposter. Vi höll föreläsningar, seminarier och möten där bland andra Claes Dahlbäck, dåvarande VD Investor deltog.

Deltagarna fick lära sig vilka villkor och krav som ställs på en styrelseledamot och vilka förutsättningar som krävs för att platsa i en styrelse.

Curt-Steffan Gisecke skrev brev till företrädare för stora börsföretag och informerade om Ruter Dams satsning.

–Vi var lite för tidiga, säger Gunilla Arhén, men vi satte igång det!

Sedan dess ingår en heldag om styrelsearbete i Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet.

Personlig utveckling har också fått en allt större plats i utbildningen.

– Det är otroligt viktigt att känna sig själv om du ska leda andra, säger Gunilla Arhén.

Parallellt med arbetet i Ruter Dam har Gunilla Arhén skrivit flera böcker om ledarskap. Under arbetet med Dagens kvinnliga chefer – varken änglar eller häxor, som kom ut 1996, djupintervjuade hon ett antal kvinnor på höga chefspositioner.

– Jag ville se vad som kännetecknade dem det gått bra för och varför. De flesta kvinnor sa spontant att de var pappas flickor. Under intervjuerna upptäckte jag att de var minst lika mycket mammas flickor, men de såg inte själva det nödvändiga stöd de fått från mammorna och andra kvinnor.

Ruter Dams historia del 3, 1997-2002

År 1997 fyllde Ruter Dam tio år.

– Tioårsjubiléet var en jättegrej, minns Gunilla Arhén. Dels skrev jag ännu en bok, Kvinnligt ledarskap – 10 år med Ruter Dam (tillsammans med Christina Zaar), dels anordnade vi flera evenemang under året.

– Vid ett tillfälle fyllde vi hela Berwaldhallen med studenter - ca 1200. Både kvinnliga och manliga. Och så bjöd vi in representanter från svenskt näringsliv. Det blev en gigantisk mötesplats mellan dagens och morgondagens chefer. Under heldagsseminariet berättade höga kvinnliga chefer, alla deltagare från Ruter Dam, om sina erfarenheter. De gav också råd till studenterna.

Före lunchen kom VD-arna från 35 storföretag som sponsrade Ruter Dams 10-års jubileum. De presenterades på scenen. Sedan anslöt de till sina egna montrar och mötte studenterna.

–Det blev en succé, säger Gunilla Arhén. Vi var med i TV och alla stora tidningar.

Två veckor senare var det dags för Ruter Dam-dagen. Med anledning av tioårsjubileet hedrade Hennes Majestät Drottningen dagen med sin närvaro. Drottningen delade också ut Ruter Dams Hedersutmärkelse till Monica Caneman (då stf. koncernchef på SEB) och till dåvarande vice VD:n för Telia, Marianne Nivert.

– Som talare hade vi den tidens tyngsta företrädare för näringslivet, säger Gunilla Arhén. Det var så många som ville komma och lyssna att vi inte kunde ta emot alla.

– Direkt efter seminariet tågade vi iväg till Vinterträdgården på Grand Hôtel. Alla som deltagit i Chefsutvecklings- och Mentorprogrammet genom åren var välkomna, liksom de Externa Mentorerna. För underhållningen stod representanter för varje årskurs.

Under senare delen av 1990-talet var Curt G Olsson, dåvarande styrelseordförande i SEB, Ruter Dams ordförande.

– Curt G Olsson hade ett genuint engagemang för kvinnliga chefer, säger Gunilla Arhén. Han förbättrade Ruter Dams redan starka ställning med sina väl förankrade kontakter på toppnivå inom det svenska näringslivet.

År 2000 hade så många kvinnliga chefer från Ruter Dam nått höga positioner att det blev en naturlig utveckling att de valdes in i Ruter Dams styrelse. Ny ordförande blev Britt-Marie Bystedt, tidigare VD för bland annat Sveriges Radio och Extern Mentor i Ruter Dam 1987.

– Eftersom alla i styrelsen hade genomgått Ruter Dams program kunde de på ett mer aktivt sätt engagera sig i den löpande verksamhetens utveckling, säger Gunilla Arhén.

Ruter dams historia del 4, 2002-2007

År 2004 anställde Ruter Dam en verksamhetschef med ansvar för konceptutveckling och kvalitetssäkring: Charlotte W Wiebe.

– Charlotte hade lång erfarenhet från serviceindustrin. Hon lyfte och professionaliserade Ruter Dam ett steg till, säger Gunilla Arhén. Under Charlottes ledning bytte Ruter Dam bl a logotyp och lanserade en ny webbsajt.

– Hennes kompetens uppskattades mycket av Ruter Dams styrelse och mig.

En annan nyhet under 2000-talet var en föreläsningskväll för Externa Mentorer och deras respektive, en sätt att tacka dem för deras tid och engagemang. Ruter Dams Odyssé.

– Det har varit stor uppslutning till dessa kvällar, berättar Gunilla Arhén. Vi har haft talare som Sören Gyll, Linn Ullman, Michael Treschow, Jacob Wallenberg, Lena Endre, Maud Adams, Lars Nyberg, Björn Wahlroos och Börje Ekholm.

2005 utgav Gunilla Arhén boken Karriär – råd för navigering i maktens labyrinter.

– Efter alla lärdomar och erfarenheter i Ruter Dam ville jag sammanfatta dem och dela med mig av råd hur man lyckas i karriären.

Boken sålde slut på tre veckor och Gunilla Arhén fick en stående spalt i Affärsvärlden som karriärrådgivare. Under två år svarade hon varje vecka på frågor om yrkesliv och karriär.

Drygt ett år senare kom hon ut med ytterligare en bok: Mentor – Handboken för både adepter och mentorer. Boken vänder sig dels till unga människor som vill ha råd i sin utveckling och hur man söker jobb, dels till specialisten som blir chef samt till chefer på väg att avancera vidare. Boken innehåller även tips om hur ett bra mentorskap ska fungera liksom vanliga fallgropar att undvika.

I samband med tjugo-års jubileet genomförde Ruter Dam 20 seminarier i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Detta skedde i samarbete med olika universitet och högskolor. Kvinnliga höga chefer från Ruter Dam delade med sig av sina erfarenheter. 

Sophie Gyllenhammar specialdesignade ett smycke för Ruter Dam. 

Ruter Dams historia – del 5 sedan 2007 

Genom åren har Ruter Dams seminarieprogram vidareutvecklats och förfinats. Affärsidén, inriktningen och målet är dock desamma som 1987 - Fler kvinnliga chefer på höga positioner i stora företag.

Ruter Dam  fortsätter verka för fler kvinnliga styrelseledamöter, inom ramen för Ruter Dams CV-Bank.

Ruter Dams styrelse och ledning arbetar ständigt med att höja nivån på deltagarna i programmet. Linjechefer har företräde. 2011 var 45 av 125 kvinnliga makthavare på Veckans Affärers årliga ranking, deltagare från Ruter Dam.

Nya medarbetare, ny kunskap och vidareutveckling. Ruter Dams tidigare verksamhetschef Charlotte W Wiebe har rekryterats till TUI Fritidsresor, där hon är HR-direktör och medlem i koncernledningen. Ann-Mari Hedström som har varit med under 20 spännande utvecklingsår i Ruter Dam har lämnat med pension. Ny verksamhetschef är Marika Selemark Lundsten. Läs mer om Marika här.  AffärsNätverket växer blir större och mer kvalificerat.

Ruter Dams AffärsNätverk växer och blir mer kvalificerat. Möten i Göteborg och Stockholm. En VD-grupp och en Styrelsegrupp. CV-banken arbetar med att förmedla kvinnliga styrelseledamöter. Ruter Dam-dagen har kvalificerade, spännande föreläsare. Årets Ruter Dam – den kvinnliga chef som har befordrats till den mest inflytelserika posten under senaste året, delas ut en gång per år. Fortsatt utveckling och förändring pågår. Det är spännande och roligt!