Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram

 

Programmet är uppbyggt i avsikt att:

  • Genom seminarier och mentorskap utveckla deltagarnas ledarskap och nätverk.
  • Bidra till att deltagarna avancerar till högre chefspositioner inom sina organisationer. 
  • Ge deltagarna ökad förståelse för affärer i Sverige och Globalt.
  • Skapa förståelse för bl a strategiskt ledarskap och styrelsearbete.
  • Bidra till ett bredare AffärsNätverk i svenskt och globalt näringsliv och samhälle. 

Ruter Dams Chefsutvecklings- och Mentorprogram är upplagt som komplement till utbildningar på IFL, MiL, IMD, m.fl. 

Programmet består av följande huvudmoment:

Seminarier – 20 dagar uppdelade i fem avsnitt
Under seminarierna behandlar vi områden som – ledarskap, strategiskt beslutsfattande, global utveckling, omvärld och kulturella olikheter, styrelsearbete, kvinnligt respektive manligt ledarskap, internt och externt mentorskap samt personlig utveckling. 

Seminarierna genomförs på kursgård med obligatorisk övernattning.

Företagsbesök
Varje år arrangeras besök på storföretag där koncernchef och högsta ledning är värdar. Under 2016 var Ruter Dam inbjuden till följande företag/organisationer:

  • Entreprenörskapsforum, värd VD Johan Eklund
  • TUI Nordic – Fritidsresor, värd VD Eivor Andersson
  • JM, värd VD Johan Skoglund
  • AstraZeneca, värd VD Jan-Olof Jacke
  • Riksbanken, värd Riksbankschef Stefan Ingves

Organiserat mentorskap – Extern Mentor
Företagsledare från stora företag medverkar som Externa Mentorer. Alla är utvalda på grundval av sitt intresse att dela med sig av sina erfarenheter och för att de har en väl dokumenterad erfarenhet av ledarskap i storföretag. Ruter Dam ansvarar för kontakter och urval av Externa Mentorer.         

Organiserat mentorskap – Intern Mentor
Varje deltagare har en Intern Mentor från högsta ledningen i sin koncern. Ruter Dam deltagaren väljer sin Interna Mentor i samråd med Ruter Dam. Den Interna Mentorn förväntas bl a bidra till Ruter Dam deltagarens utveckling och avancemang i det egna företaget. 

AffärsNätverk i egna årskursen
Deltagarna kommer från välkända storföretag. De har höga chefsbefattningar i sina företag. Detta ger ett unikt, starkt nätverk vilket är till affärsmässig nytta på både kort och lång sikt för såväl deltagaren som hennes företag.    

Ruter Dams stora AffärsNätverk
När programmet är genomfört erbjuds Ruter Dam deltagarna medlemskap i Ruter Dams stora AffärsNätverk som också har en VD-grupp och en Styrelsegrupp. Syftet är att skapa förutsättningar för ett professionellt AffärsNätverk genom möten och seminarier. 

Urvalskriterier för programmet:
Kvinnlig chef på hög nivå i karriären. Linjechefer med resultatansvar har företräde. Företag som bidrar till Ruter Dams goda kvalitet genom att koncernchefen är Extern Mentor, värd för ett Företagsbesök eller talar i Ruter Dam sammanhang har företräde.

Seminarierna genomförs på svenska. Chefer från andra länder är välkomna, men förutsatts behärska det svenska språket. Antalet deltagare är begränsat.

För frågor kontakta Gunilla Arhén, ga@ruterdam.com.